جهانگیری: طرح‌های آبرسانی استان فارس هرچه زودتر نهایی شوند

جهانگیری: طرح‌های آبرسانی استان فارس هرچه زودتر نهایی شوند